trešdiena, 2011. gada 21. septembris

ROTAS KĀ VĒSTĪJUMS/ ORNAMENTS AS A MESSAGE

Nedaudz atgādina šuvēju adatu spilventiņus :)/ Remind me the sewers's pincushion :) Ana Cardim rings "Swing jewels"
 

Nedaudz paturpināšu tēmu par rotām, ko aizsāku ar stāstu par savām tamborētajām rokassprādzēm

Tā kā vienubrīd likās, ka rotaslietas Latvijā izgatavo katra meitene, kas prot kaut nedaudz apieties ar adatu un diegu, man bieži nācās domāt, cik profesionāli tas viss ir vērtējams. 

----

A little bit more about ornaments theme, which I began with the topic of my crochet bracelets
Since I thought that jewelry made each Latvian girl who knows a little something how to deal with a needle and thread, I often had to think how professional it all is evaluated.


 
Pašgatavotās rotas, protams, ne tuvu nav salīdzināmas ar profesionālu juvelieru izgatavotajām, bet varbūt nemaz nevajag salīdzināt, jo rotu pasaulē valda ārkārtīga dažādība un es pat teiktu brīvība?! Katrs no mums nes savu vēstījumu pasaulei un ar to mēs, manuprāt, varam uzreiz pielikt punktu nemaz nesāktajai diskusijai par gaumi. Izvēloties rotaslietu, cilvēku nevada tikai gaume, zem tā slēpjās gan sociālais, politiskais un ekonomiskais fons, gan vēsturiski veidojušies uzslāņojumi. Šodien rotaslieta vairs nav tikai dekoratīvs elements kopējā apģērba ansamblī. Vai esat pamanījuši piespraudītes ar dažādiem saukļiem, tās ir kā vēstījums - kādai grupai es piederu, ko domāju un ko no manis var sagaidīt. 

----

Homemade jewelry, of course, is not nearly comparable to a professional jeweler manufactured, but maybe do not need to compare, in the jewelry world  dominate tremendous diversity and I would say freedom?! Each of us brings our  message to the world and in my opinion with it we can instantly end without starting the discussion about the taste. Selecting jewelry is not headed just by people’s taste, beneath it lies in the social, political and economic background, both historically formed layers. Today trinket is not just a decorative element in the total clothing ensemble. Have you noticed pins with different slogans - they are like a messagewhat social group I belong to, what I think and what you can expect from me.


 
Tagad rotas nereti tiek izgatavotas pat kā atsevišķs mākslas darbs, kurā reizēm ir grūti nodalīt mākslas žanru robežas. Kā, piemēram, spāņu mākslinieces Anas Cardim veidotajās brošās „Attīri savu prātu” un „Atkritumu broša”:

---- 
 
Now, jewelry is often made ​​up as a separate work of art, in  which sometimes is difficult to separate boundaries of art genres. As an example, the Spanish artist Ana Cardim created pins "Clean your mind" and "Waste brooch":
Vai itāļu mākslinieces Margaritas de Mortino Norantes plastilīnveidīgo cilvēciņu gredzenos:
Or Italian artist Margharita de Mortino Norante rings:Taču, lai cik skaisti nebūtu šie mākslas darbi, rotaslietas ir dzīvas tikai kopā ar to nēsātāju, bez kura tās tomēr paliek tikai skaisti eksponāti. Šīs rotas pieprasa no nēsātāja īpašu attieksmi un te pat nav runa par gaumi, bet gan par skaidru savas personības apzināšanos, ko šīs rotas paģēr no valkātāja.

Starpcitu ar šo un citu mākslinieku rotām varēs iepazīties izstādē „Konceptuālā rota” mākslas galerijā „Putti”, kas būs apskatāma no 23. septembra, pirms tam iepazīstoties ar to, kas ir Konceptuālā rota Unas Meisteres rakstā.

Tāpēc nebūsim tik kritiski arī pret rotām, kas nav augstā māksla, jo to nēsātāji pasaulei vēsta, ka viņiem ir svarīgs roku darbs, radošums un galu galā sirdssiltums, kas ielikts rotas izgatavošanas procesā. Tās bieži ir kā abpusējs apliecinājums – Tu man esi svarīgs!
Tāpēc rotāsimies, mīļie, un stāstīsim pasaulei, kas mēs esam!!!!

----

However, no matter how beautiful this works of art would be, jewelry is alive only with their owner, without it they remain just beautiful exhibits. These ornaments require special treatment from the carrier, and here’s no question of taste, but a clear awareness of their personality, which the jewelry requires from the wearer.

By the way, these and other artists' ornaments will be available at the exhibition "Conceptual ornament" at the art gallery "Putti", which will be open from 23rd September, after getting to know what is the conceptual ornament at the article by Una Meistere.(Excuse me if there
again are no english version).

Therefore will not be so critical to the ornaments that are not professional art, because it's owners says to the world what they consider as an important - handicrafts, creativity and ultimately warm-heartedness enclosed in jewelry manufacturing process. They are often as mutual confirmation - you're important to me!
Therefore adorn ourselves, dear, and let’s tell the world who we are!!


Lūk daži mani apliecinājumi draugiem:
Here are some of my confirmations to friends: All photos by &!7 (Andis)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru